4 maart 2014

Verkiezingsprogramma Pvda Kollumerland 2014-2018

Algemeen 

Voor 2014 geldt voor de PvdA Kollumerland c.a. meer dan ooit: Iedereen doet mee. De Partij van de Arbeid staat voor een gemeente die er voor u is. En dan kan de gemeente juist in deze periode van economische tegenslag veel betekenen voor die mensen, die het meeste last hebben van de economische teruggang. !

Natuurlijk zullen de grote sociaal-economische problemen op Europees en landelijk niveau moeten worden opgelost. Daarom prijzen wij ons gelukkig, dat de PvdA in de regering zit. Want dat er ingrijpende maatregelen zullen moeten volgen is duidelijk, maar u kunt er van op aan dat de PvdA er op landelijke niveau voor zal zorgen dat er voor de zwaksten een vangnet blijft ! !

Juist op lokaal niveau zullen er mogelijkheden zijn en anders moeten worden geschapen omde zwakkeren te helpen.  In de eerste plaats om de mensen, die het sociaal en of financieel echt moeilijk hebben bij testaan. Door er voor te zorgen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen en te bewerkstelligen dat ze aan de meest essentiële dingen in het maatschappelijk verkeer kunnen meedoen. !Als dat niet meer mogelijk is, zal juist de gemeente er waarborg voor zijn, dat zij voldoendezorg ont-vangen. !

Verder houden wij een extra oogje op nieuwe Nederlanders en andere kwetsbare groepen om te zorgen dat ook zij nu niet nog meer aan de kant komen te staan. !

De prioriteit van de aandachtsgebieden !

Dan willen we nu aandacht besteden aan de verschillende onderwerpen die de gemeente de komende vier jaar moet ontwikkelen. Wij vinden dat er bij die aandacht een zekere volgorde van belangrijkheid moet zijn. !

Natuurlijk zul je bezig moeten zijn met de toekomst en dan is het logisch dat je in de eerste plaats denkt aan onze jeugd. Zij moeten er voor zorgen dat onze leefgemeenschap, ook in de verre toekomst, leefbaar blijft. !

Daarom vinden wij onderwijs en persoonlijke ontwikkeling het meest belangrijke onderwerp. Want daarin ligt immers de kans om je zo vroeg mogelijk te ontwikkelen. Zowel op het gebied van kennisverwerving als op dat van maatschappelijk gedrag. !

Het volgende aandachtsveld is dat de van de zorg. In eerste instantie de jeugdzorg. Zorgen dat zij de kansen die hun worden geboden ook grijpen en eventueel een extra ondersteuning (2e kans) daarbij krijgen. Maar niet alleen de zorg voor de jeugd. Ook voor de ouderen is dat van bijzonder belang. Zorg dragen dat zij – juist als ze meer afhankelijk worden – steun krijgen om zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen en (maatschappelijk) actief te blijven. Lukt dat niet meer dan moet er in de gemeente een verzorgings- en verpleeginrichting blijven die hen kan opvangen. !

Het derde aandachtsgebied is de mogelijkheid op werk. De gemeente zal juist in deze tijd er aan moeten meewerken dat er werk blijft. Dat zal moeten gebeuren door de het bieden van vestigingsmogelijkheden en het vlot bedienen van ondernemers en ZZP-ers.bij de vestiging en het behoud van hun bedrijven. !

Het vierde aandachtspunt is bouwen en wonen. Als nadrukkelijke woongemeente zal hier veel aandacht voor moeten zijn. Daarna volgen nog drie andere gebieden waar de PvdA aandacht wil besteden. !

Iedereen doet mee

Onderwijs en persoonlijke ontwikkeling

✴ Het aanbod van basis- en voortgezet onderwijs in Kollumerland c.a. is goed in aantal en in kwaliteit.

✴ De PvdA wil dat de basisscholen zo breed mogelijk gaan worden. Dat betekent dat de scholen niet alleen onderwijs aanbieden, maar ook buitenschoolse opvang. Breed wil ook zeggen dat openbaar en bijzonder onderwijs onder één dak kunnen.

✴ Het voortgezet onderwijs moet tenminste op een afstand blijven, die met de fiets bereikbaar is. Scholing dichtbij kan helpen vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

✴ Het VMBO-onderwijs moet in Kollum blijven.

✴ In Kollum moet een instelling voor openbaar voortgezet onderwijs blijven bestaan !

Meedoen, heel gewoon

✴ De PvdA bevordert dat mensen met een uitkering blijven meedoen aan het maatschappelijk leven in onze gemeente.

✴ De PvdA wil dat de gemeente leningen met een verlaagde rente verstrekt om mensen die ouder zijn dan 27 jaar de kans te geven diploma’s te halen, waardoor ze gemakkelijker werk kunnen vinden (omscholing e.d.).

✴ We bestrijden de jeugdwerkloosheid met alle mogelijke middelen. Daarbij hoort het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

✴ Jongeren tot 27 jaar gaan of naar school of aan het werk en krijgen dus in principe geen bijstandsuitkering..

✴ De PvdA wil mensen aan werk helpen via zogenaamde participatieplaatsen. Dit zijn tijdelijke, onbeloonde en aanvullende werkzaamheden die met behoud van uitkering worden gedaan.

✴ De afdeling sociale zaken moet daarbij een rol spelen in omscholing en het helpen bij banen in een andere sector, bijvoorbeeld de zorg en de zakelijke dienstverlening, als er in de eigen sector minder werk is. !

Armoedebeleid.

✴ Wij vinden het enorm belangrijk dat kinderen niet door een gebrek aan geld langs de kant staan en geen kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien.

✴ Het extra beschikbare geld voor armoedebeleid moet dan ook in de eerste plaats bij die kinderen terecht komen. Sportverenigingen kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

✴ De PvdA wil een minimabeleid dat garandeert dat iedereen in zijn eerste levensbehoeften kan voorzien, inclusief het lidmaatschap van sportverenigingen en de gangbare culturele instellingen.

✴ We zijn voor een schulddienstverlening in eigen beheer. Dat is drempelverlagend en geeft meer mogelijkheden om maatwerk te bieden.

✴ De Lauwersregeling als uitvoeringsorganisatie geeft mogelijkheden om armoedebeleid een gezicht te geven. !

Sport

✴ Voor alle inwoners van Kollumerland c.a., jong en oud, betekent deelname aan sport een extra impuls voor een gezond en sociaal leven. Daarom moeten sportfaciliteiten dan ook voor iedereen toegankelijk te zijn.

✴ De Lauwersregeling kan hierbij financieel behulpzaam zijn, maar aan die mensen voor wie het moeilijk is de kosten te betalen wil de PvdA via de WMO extra mogelijkheden bieden.

✴ Met de diverse verenigingen, vooral voor buitensport moet de gemeente praten over de mogelijkheden de faciliteiten ook aan toeristen aan te bieden.

✴ De PvdA denkt dat veel onderdelen uit het jongerenbeleid ook via sport worden bereikt.

✴ De PvdA wil de sportverenigingen helpen en stimuleren om meer gehandicapten te laten sporten (G-sport). ! !

Zorg 

Langdurige zorg

✴ Het zorgbudget moet voor de zorg worden ingezet en niet voor andere zaken.

✴ De PvdA steunt graag de benodigde zorg, waarbij er met name oog zal moeten zijn voor de door de “kleinere” lokale zorgaanbieders aangeboden zorgarrangementen. Jeugdzorg

✴ Het bureau Jeugd en Gezin gaat zich richten op opvoedingsondersteuning. Die ondersteuning zal vooral een preventief en proactief karakter moet hebben.

✴ De PvdA wil jongeren steun bieden om met een startkwalificatie de school te verlaten. De gemeente moet hierbij inzetten op begeleiding, om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken.

✴ De PvdA wil zich nog meer inspannen om drank- en drugsmisbruik te voorkomen.

✴ Om te voorkomen dat jongeren noodgedwongen op straat blijven wil de PvdA meer ontmoetingsplekken realiseren, zoals die er nu al zijn in Burum en Kollum. Ouderenzorg

✴ Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De gemeente levert op dit gebied adviezen en ondersteuning via medewerker ouderenzorg Hierbij wordt extra aandacht besteed aan die ouderen die te maken hebben met vereenzaming.

✴ De functie van de speciale consulent die de gemeente in dienst heeft, moet daarvoor uitgebreid worden tot een volledige functie.

✴ De PvdA geeft voorrang aan het ontwikkelen van een (digitale) vrijwilligerscentrale die vraag en aanbod koppelt. !

Werk 

✴ Bevorderen samenwerking tussen NEF en het bedrijfsleven.

✴ De PvdA ondersteunt het banenplan om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

✴ De PvdA wil 100 banen creëren in de periode van 2014-2017.

✴ Wij willen ondernemingsinitiatieven ondersteunen voor het creëren van banen.

✴ Wij willen gebruik maken van geld uit het Europees Sociaal Fonds, voor het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt.